Aicinām uz kursu "Nodokļu reforma: UIN un Personāla nodokļi"  27. novembrī un 5. decembrī

16. SFPS “Noma” stāsies spēkā ar 2019. gada 1. janvāri (1/46/17)

14.11.2017
Atvērtais raksts
Šā gada 9. novembrī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 16. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta (SFPS) “Noma” izmantošanu Eiropas Savienībā. Šis standarts būs obligāti piemērojams ar 2019. gada 1. janvāri, tomēr par tā ieviešanu visiem nomniekiem un līzinga ņēmējiem (SFPS izpratnē līzings ir tas pats, kas noma) būtu jāsāk domāt daudz agrāk, jo 16. SFPS ieviestās izmaiņas ir būtiskas un var radīt nozīmīgas pārmaiņas uzņēmuma bilancē. Iznomātāja un līzinga devēja uzskaite līdz ar 16. SFPS ieviešanu būtiski nemainīsies, t.i., saglabāsies gan operatīvā, gan finanšu noma un to uzskaite, un ir nedaudz papildinātas informācijas atklāšanas prasības, tādēļ šajā rakstā apskatīsim tikai tās izmaiņas, kas attieksies uz nomniekiem. Lasīt vairāk..
..................................................................................................................................................................

Pretizvairīšanās normas jaunajā UIN likumā (2/46/17) (0)

14.11.2017

Prakse

Saskaņā ar jauno UIN likumu no citiem uzņēmumiem saņemtās dividendes, kā arī ienākumu no tādu akciju un kapitāla daļu pārdošanas, kuras ir bijušas īpašumā vismaz 36 mēnešus, neiekļauj ar UIN apliekamajā ienākumā. Tomēr abos gadījumos šo atbrīvojumu nepiemēro, ja nodokļu maksātāja vai ar to saistītas personas izveidošanas vai pastāvēšanas vai arī veiktā darījuma galvenais nolūks ir bijis izmantot UIN likumā vai likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētos atbrīvojumus. Šo normu piemērošana ir svarīga struktūrā, kuru veido vairāki uzņēmumi. Turpmāk rakstā – par to, kā šādus gadījumus varētu vērtēt VID, ņemot vērā MK noteikumu projektu, un kādus kritērijus iesaka vērtēt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija starptautiski. Lasīt vairāk..

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas (3/46/17) (0)

14.11.2017

Prakse

Lai piemērotu nacionālos normatīvos aktus tiešo nodokļu jomā un nodrošinātu ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas novēršanu, 2001. gada 26. jūnijā tika publicēti MK noteikumi Nr. 276 par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Noteikumu pirmajā punktā ietvertais saraksts nosaka, kuras valstis vai teritorijas ir uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām Latvijas nodokļu normatīvo aktu izpratnē. Lasīt vairāk..

PVN korekcijas (2) (2/45/17) (0)

07.11.2017

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās informējām par PVN korekcijām saistībā ar nomaksas pirkuma (līzinga) līguma pārtraukšanu un preces (līzinga objekta) nozagšanu (bojāeju). Šajā rakstā – par korekcijām citos gadījumos, piemēram, kad aprēķinātā PVN vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija veicama, piešķirot vai saņemot atlaides, atgriežot saņemto vai saņemot atpakaļ samaksāto avansu, norakstot preču zudumus, kas pārsniedz plānotos, atgūstot zaudēto parādu, kā arī darījumos ar nekustamo īpašumu. Lasīt vairāk..

Izmaiņas atliktā UIN uzskaitē 2017. gada 31. decembrī (3/45/17) (0)

07.11.2017

Prakse

Ar 2018. gadu Latvijā tiks ieviesta jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) sistēma. Līdz ar UIN sistēmas un likmju maiņu, būtiski mainīsies arī uzņēmumu bilancē 2017. gada 31. decembrī atzītā atliktā nodokļa apmērs. Šajā rakstā – sīkāk par šīm izmaiņām. Lasīt vairāk..

PVN korekcijas (2/44/17) (0)

31.10.2017

Prakse

Veicot saimniecisko darbību, nodokļa maksātājiem dažkārt ir jāveic aprēķinātā PVN vai atskaitītā priekšnodokļa korekcijas. Piemēram, aprēķinātā PVN korekciju veic, piešķirot atlaides, atgriežot saņemto avansu, atgūstot zaudēto parādu, pārtraucot nomaksas pirkuma līgumu u.tml. Savukārt atskaitītā priekšnodokļa korekciju veic, saņemot atlaides, saņemot atpakaļ iemaksāto avansu, pārdodot lietotu nekustamo īpašumu, norakstot preču zudumus, kas pārsniedz plānotos, un citos gadījumos. Šajā rakstā – par korekcijām, kuru pamatā vienlaikus ir bijuši vairāki iemesli un kuru veikšanā ir jāievēro vairākas PVN likuma normas. Lasīt vairāk..

 

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.11.2017