MindLink.lv lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi attiecas tikai uz MindLink.lv un nenosaka citu mājaslapu lietošanas noteikumus, kurās iespējams nokļūt, izmantojot MindLink.lv iekļautās saites.

Šie lietošanas noteikumi neattiecas uz konkrētām konsultācijām vai pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar noslēgto līgumu starp PricewaterhouseCoopers SIA vai citu PricewaterhouseCoopers uzņēmumu un attiecīgo klientu.

Termini

1. MindLink.lv – interaktīva mājaslapa, kas atrodama mindlink.lv, nodoklis.lv un taxes.lv, un kurā ieejot MindLink.lv pilnvarotie lietotāji saskaņā ar šajā mājaslapā publicētajiem noteikumiem var piekļūt informācijai par nodokļiem un komercdarbības vidi Latvijā.

2. PwC – PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, juridiskā adrese: Marijas iela 2a, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: + 371 6709 4400.

3. Klients – juridiska vai fiziska persona, kas ir MindLink.lv pilnvarotais lietotājs.

4. Klienta konts – PwC saņemtā informācija par Klientu, kas nepieciešama MindLink.lv administrācijas procesa nodrošināšanai:

 • rēķina izrakstīšanai nepieciešamā informācija par juridisko personu – juridiskais nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts, bankas konta Nr.;
 • rēķina izrakstīšanai nepieciešamā informācija par fizisko personu – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, e-pasts;
 • Klienta izvēlētie abonēšanas noteikumi, kas sastāv no termiņiem un līmeņiem;
 • Klienta MindLink.lv kontaktpersona - šī persona tiek uzskatīta par Klienta pilnvaroto pārstāvi, kurš/-a tiesīgs Klienta vārdā pievienot Lietotājus, dzēst Lietotājus un veikt korekcijas Lietotāju kontaktinformācijā. Tā ir persona, kas Klienta vārdā aizpilda un iesūta abonēšanas pieteikumu, kā arī uzrauga abonēšanas termiņa pagarināšanas procesu, pēc atgādinājumu saņemšanas;
 • Lietotājs - reģistrēts MindLink.lv lietotājs, kuram PwC piešķir lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu MindLink.lv saturam. Lietotājs ievēro visas MindLink.lv lietošanas noteikumos noteiktās prasības.

5. Sīkdatnes (cookies) – MindLink.lv servera nosūtītā informācija interneta pārlūkprogrammai (browser). Kad Klients atkārtoti ieiet MindLink.lv, attiecīgais serveris var piekļūt sīkdatnēm. Sīkdatnes var ietvert ļoti plašu informāciju, piemēram, cik reizes Klients iegājis MindLink.lv mājaslapā vai cik reizes tas redzējis konkrēto lapu. Aktivizētas sīkdatnes PwC ļauj atpazīt Klienta pārlūkprogrammu un nodrošināt MindLink.lv Klientiem noteiktas papildu iespējas. Plašāka informācija par sīkdatnēm pieejama šeit – https://www.pwc.com/lv/lv/home/cookie-information.html.

6. Citi PricewaterhouseCoopers uzņēmumi:

6.1. Zvērinātu advokātu birojs “PricewaterhouseCoopers Legal”, reģistrācijas Nr.40203342251

7.  Abonements – Klientiem piešķirtas neekskluzīvas un trešajām personām nenododamas tiesības piekļūt MindLink.lv. MindLink.lv pakalpojums ietver arī jaunumu saņemšanu epastā reizi nedēļā.

8. Termiņi – Klientam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties MindLink.lv abonementu uz 3, 6 vai 12 mēnešu periodu.

9. Līmeņi – Klientam tiek piedāvāts izvēlēties Bronzas vai Sudraba abonēšanas līmeni.

9.1 Sudraba līmenī tiek nodrošināta pilna piekļuve MindLink.lv saturam, kā arī iespēja uzdot jautājumus, kas neprasa padziļinātu izpēti, un saņemt atbildes abonementa ietvaros no PwC konsultantiem.

9.2. Bronzas līmenī tiek nodrošināta ierobežota piekļuve MindLink.lv saturam un atbildes uz jautājumiem kā papildus maksas konsultācija.

9.3. Izmēģinājuma pieejas līmenī tiek nodrošināta ierobežota piekļuve MindLink.lv saturam un atbildes uz jautājumiem kā papildus maksas konsultācija.

Detalizēta informācija par piekļuves tiesībām konkrētam saturam pieejama MindLink.lv mājaslapā Abonēšanas sadaļā.

Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrāde

10. PwC apstrādā saņemtos personas datus tikai šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu spēkā esošo un saistošo normatīvo aktu prasībām.

11. MindLink.lv administrēšanas gaitā PwC var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • tieši, lūdzot Klientam norādīt savus datus (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese un amats);
 • netieši, iegūstot informāciju ne no Klienta (piemēram, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu MindLink.lv izmantošanu, vai no Klienta, tā kontaktpersonas vai Lietotāja, kas sniedz PwC informāciju par Klientu ar tā piekrišanu).

12. Saņemtos personas datus PwC apstrādā šādiem mērķiem:

 • MindLink.lv administrācijas procesa nodrošināšanai;
 • Klienta informēšanai par PwC un citu PricewaterhouseCoopers uzņēmumu nodrošinātajiem pakalpojumiem, produktiem un iespējām, ja vien Klients nav atteicies no turpmākas šādas informācijas saņemšanas (Klientam ir iespēja atteikties no šāda veida informācijas saņemšanas jebkurā laikā šeit: lv_unsubscribe@pwc.com).

13. Saņemtos personas datus citi PricewaterhouseCoopers uzņēmumi var apstrādāt šādam mērķim: Klienta informēšanai par citu PricewaterhouseCoopers uzņēmumu nodrošinātajiem pakalpojumiem, produktiem un iespējām, ja vien Klients nav atteicies no turpmākas šādas informācijas saņemšanas (Klientam ir iespēja atteikties no šāda veida informācijas saņemšanas jebkurā laikā šeit: lv_unsubscribe@pwc.com).

14. Klientam ir šādas tiesības:

 • pieprasīt informāciju par saviem MindLink.lv apstrādātajiem personas datiem;
 • pieprasīt izdarīt labojumus savos MindLink.lv apstrādātajos personas datos;
 • pieprasīt dzēst savus MindLink.lv apstrādātos personas datus, ja vien starp Klientu un PwC nepastāv vienošanās, kas paredz datu apstrādi bez iespējas Klientam atteikties no savu datu apstrādes;
 • iebilst pret personas datu apstrādes turpināšanu vai ierobežot personas datu apstrādi, kā arī atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei;
 • lūgt pārnest personas datus un saņemt kopijas personas datiem, kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem;
 • iesniegt sūdzības par veikto personas datu apstrādi;
 • atteikties no komerciālo un nekomerciālo paziņojumu saņemšanas.

15. Klients ir tiesīgs lūgt šo lietošanas noteikumu 14.punktā minēto informāciju, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu lv_mindlink@pwc.com vai PwC datu aizsardzības speciālistēm, e-pastā, kas norādīti šeit https://www.pwc.com/lv/lv/privatuma-pazinojums.html. Klients atteikumu saņemt turpmākus komerciālos un nekomerciālos paziņojumus var sūtīt arī MindLink.lv kontaktpersonai.

16. Klients ir tiesīgs lūgt dzēst savus MindLink.lv apstrādātos personas datus, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu lv_mindlink@pwc.com vai pa tiešo PwC datu aizsardzības speciālistēm, e-pastā, kas norādīti šeit https://www.pwc.com/lv/lv/privatuma-pazinojums.html. Tomēr PwC ir tiesīgs atteikties dzēst noteiktus personas datus, ja tas ir nepieciešams MindLink.lv administrēšanas nodrošināšanai.

17. Klienta personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem.

18. Ja Klients rīkojas citu Klienta darba devēja reģistrēto lietotāju vārdā vai sniedz PwC informāciju par šiem lietotājiem, Klients apliecina, ka ir šo citu Lietotāju pilnvarotais pārstāvis un ir saņēmis to piekrišanu PwC apstrādāt to personas datus. Klients ir atbildīgs par to, ka šāda piekrišana ir saņemta, un PwC par to atsevišķi nav jāpārliecinās.

Personas datu sniegšana trešajām personām

19. PwC ir atsevišķa un neatkarīga juridiska persona, kas darbojas starptautiskā PricewaterhouseCoopers uzņēmumu tīkla ietvaros un kontrolē MindLink.lv iegūto personas datu izmantošanu, tai skaitā datu nodošanu citiem uzņēmumiem. PwC nosūtītie personas dati būs pieejami tikai noteiktiem PwC darbiniekiem, kas apstrādā Klienta veiktos pieprasījumus.

20. Izņēmuma gadījumos un tikai šajos noteikumos atrunātajiem mērķiem Klienta iesniegtos personas datus PwC drīkst nodot MindLink.lv platformas uzturētājam, lai tas nodrošinātu platformas intergitāti, nepārtrauktību un administratora funkcijas.

21. Iepriekšējā punktā minētajos gadījumos personas dati tiek apstrādāti ES teritorijā un netiek nosūtīti ārpus ES/ EEZ valstīm vai valstīm, kas nenodrošina pietiekamu datu aizsardzību.

22. Visiem PricewaterhouseCoopers uzņēmumiem ir saistoši iekšējie noteikumi par personas datu aizsardzību, kas atbilst Eiropas Savienības izstrādātajiem standartiem. Turklāt visi PricewaterhouseCoopers uzņēmumi nodrošina nepieciešamās tehnoloģiskās iespējas, lai personas dati tiktu atbilstoši aizsargāti arī elektroniskā formā. Tomēr nav iespējams pilnībā aizsargāties pret trešo personu prettiesiskām darbībām, lai iegūtu informāciju, kas tiek apstrādāta elektroniskā formā, tāpēc PwC neuzņemas atbildību par šādiem gadījumiem, ja informācijas apstrādes jomā ir ievēroti saprātīgi drošības pasākumi.

Sīkdatņu izmantošana MindLink.lv interneta resursos

23. Sīkdatnes ir MindLink.lv servera nosūtītā informācija interneta pārlūkprogrammai. Kad Klients atkārtoti ieiet MindLink.lv, serveris var piekļūt sīkdatnēm. MindLink.lv izmantotās sīkdatnes ļauj autentificēt Klientus, kā arī apstrādāt statistikas datus par mājaslapas izmantošanu un konkrētu MindLink.lv lapu apmeklēšanu. Aktivizētās sīkdatnes PwC ļauj atpazīt Klienta pārlūkprogrammu un nodrošināt Klientiem noteiktas papildu iespējas. MindLink.lv tīmekļa vietne neizmanto trešo personu sīkdatnes.

24. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izvietošanai, Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kas saglabātas Jūsu pārlūkprogrammā, kā arī iestatīt pārlūkprogrammu, lai bloķētu sīkdatņu saglabāšanu. Uzklikšķinot pārlūkprogrammā uz taustiņa Help, Jūs varat uzzināt, kā pārlūkprogrammai neļaut saglabāt sīkdatnes un kādas sīkdatnes ir saglabātas, kā arī izdzēst tās, ja Jūs to vēlaties. Tomēr atcerieties, ka bez noteiktu sīkdatņu apstiprināšanas ir iespējams, ka Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot visas MindLink.lv tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.

MindLink.lv informācijas ierobežojumi

25. MindLink.lv ietvertā informācija ir vispārīga un attiecas uz biežāk sastopamajiem gadījumiem bez specifiskām iezīmēm, tāpēc jāņem vērā, ka konkrētu MindLink.lv aprakstīto normatīvo aktu prasību piemērošana var būt atšķirīga līdzīgās situācijās.

26. MindLink.lv informācija tiek publicēta, ievērojot noteikumu, ka tā netiek uzskatīta par pilnīgu un pietiekamu juridisku, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida profesionālu konsultāciju, kas tiek sniegta, ņemot vērā Klienta vai tā uzņēmuma specifiskos apstākļus.

27. PwC neatbild par sekām, kas radušās, paļaujoties uz MindLink.lv iekļauto vispārīgo informāciju. PwC neuzņemas atbildību par to, kā tiek izmantota MindLink.lv mājaslapā vai arī ar tās starpniecību atrodamā informācija.

Autortiesības un komentāri

28. Viss MindLink.lv saturs ir PwC īpašums, kas tiek aizsargāts saskaņā ar Autortiesību likumu. Ja MindLink.lv tiek iekļauts trešās personas radīts saturs, kas ir tās īpašums, tad autors tiek īpaši norādīts.

29. Klients drīkst sagatavot MindLink.lv satura izdrukas papīra formātā tikai savām vajadzībām, kas saistītas ar tā profesionālo pienākumu veikšanu savā labā. Visas citas darbības ar MindLink.lv saturu, arī pārpublicēšana, izplatīšana, kopēšana, informācijas izmantošana komerciālos nolūkos u.c., nav pieļaujamas bez PwC iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

30. Ja Klients izmanto MindLink.lv saturu šajos noteikumos vai Autortiesību likumā atļautajos gadījumos, tad atsauces uz autoru, PwC vai publikācijā norādīto citu autoru, ir obligātas.

Klienta pienākumi un MindLink.lv darbības ierobežojumi

31. Katram Lietotājam tiek piešķirta unikāla parole, ko drīkst izmantot tikai viens Lietotājs un ko nedrīkst nodot citām personām. Ja PwC konstatē, ka piešķirto paroli izmanto vairākas personas, PwC ir tiesīgs slēgt attiecīgo paroli un liegt piekļuvi MindLink.lv.

32. Ja pēc paroles piešķiršanas PwC konstatē, ka revidentu neatkarības vai citu PwC saistošu riska vadības ierobežojumu dēļ PwC nav tiesīgs sniegt MindLink.lv pakalpojumus Klientam, PwC patur tiesības slēgt piekļuvi MindLink.lv konkrētajam Klientam, neizrakstot rēķinu.

33. PwC darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu MindLink.lv darbību, kvalitāti un funkcionalitāti, taču Klients piekrīt, ka PwC nesniedz nekādu MindLink.lv darbības, kvalitātes vai funkcionalitātes garantiju. Klienta piekļuve MindLink.lv var tikt pārtraukta, ierobežota vai aizkavēta jebkura iemesla dēļ ārpus PwC kontroles. Ja piekļuve MindLink.lv mājaslapai tiek traucēta vairāk nekā 7 (septiņas) dienas pēc kārtas, tad PwC proporcionāli samazinās Klientam izrakstītā rēķina apmēru vai atmaksās attiecīgo summu. Klients piekrīt, ka PwC jebkurā gadījumā ir atbrīvots no pienākuma atlīdzināt jebkādus zaudējumus šajā sakarā.

34. PwC ir tiesīgs apturēt Klienta piekļuvi MindLink.lv vai jebkuram MindLink.lv saturam pilnībā vai daļēji:

 • lai pilnveidotu MindLink.lv un ieviestu tajā izmaiņas, bet ne ilgāk kā 7 (septiņas) dienas pēc kārtas;
 • lai ievērotu valsts, pašvaldības, tiesu, administratīvas vai citas institūcijas rīkojumu vai prasību;
 • ja PwC ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Klients izmanto MindLink.lv pretrunā šiem noteikumiem.

Konfidencialitāte

35. Gan Klients, gan PwC apņemas bez otra iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust trešajām personām jebkuru no otra saņemtu informāciju, ko var pamatoti uzskatīt par konfidenciālu informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Klienta lietotājvārdiem un parolēm.

Maksājumi

36. Saņemot MindLink.lv piekļuves paroles, Klients apstiprina, ka tas piekrīt apmaksāt PwC rēķinu par MindLink.lv lietošanu rēķinā noteiktajā termiņā.

37. Ja PwC rēķins netiek apmaksāts 14 dienu laikā pēc rēķinā noteiktā samaksas termiņa, PwC ir tiesīgs slēgt attiecīgā Klienta abonementu un Lietotāju paroles un liegt piekļuvi MindLink.lv.

38. Ja Klients kavē rēķina apmaksu 3 mēnešus, tad PwC ir tiesīgs vērsties pie sadarbības partnera parādu piedziņas jautājumos un nodot Klienta nesamaksāto rēķinu parādu piedziņai.

39. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

40. Ne vēlāk kā 15 dienas pirms abonēšanas termiņa beigām Klients saņem attiecīgu paziņojumu MindLink.lv mājaslapā vai atgādinājumu e-pastā. Pēc abonēšanas pieteikumā norādītā abonēšanas termiņa beigām, abonēšanas termiņš automātiski pagarinās uz jaunu tāda paša līmeņa un mēnešu periodu, ja vien Klients neizsaka vēlmi mainīt vai pārtraukt abonementu.

Citi noteikumi

41. Ja PwC iekšējo procedūru ievērošanas un risku izvērtēšanas rezultātā netiek apstiprināta uzņēmuma vai fiziskas personas MindLink.lv abonementa iegāde, tad paturam tiesības anulēt šādu reģistrāciju, par ko informēsim 2 darba dienu laikā.