Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Jaunie grāmatvedības kārtošanas noteikumi 2/40/21

Gerda Lūse
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā konsultante
Sanita Ansone
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā vadītāja

Iepriekš jau esam rakstījuši par jauno Grāmatvedības likumu, kas pieņemts šā gada 10. jūnijā un stāsies spēkā no 2022. gada 1. janvāra, kā rezultātā spēku zaudēs likums “Par grāmatvedību” un saistošie 2003. gada 21. oktobra MK noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (MK 585). Stājoties spēkā jaunajam Grāmatvedības likumam, paredzēts izstrādāt un izdot jaunus MK noteikumus “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi.” Šajā rakstā – par noteikumu projekta saturu un ieviešanas termiņiem.

Ar šo noteikumu projektu paredzēts aizstāt MK 585. Tas būtiski neietekmēs tautsaimniecību un uzņēmējdarbības vidi, jo pēc būtības tiks pārņemts regulējums, kas pašlaik ietverts MK 585, tomēr jaunie “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” tiks saskaņoti ar jaunajā Grāmatvedības likumā iekļauto regulējumu un terminoloģiju.

Tiesību akta pieņemšanas termiņi

Noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 19. augustā, un to plānots iesniegt Valsts kancelejā šā gada 21. oktobrī.

Lai gan paredzēts, ka noteikumu projekts stāsies spēkā kopā ar jauno Grāmatvedības likumu 2022. gada 1. janvārī, atbilstoši Grāmatvedības likuma pārejas noteikumiem tiek noteikts, ka līdz attiecīgo MK noteikumu spēkā stāšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūlijam ir piemērojami MK 585, ciktāl tie nav pretrunā ar jauno Grāmatvedības likumu.

Ko paredz noteikt jaunie Grāmatvedības kārtošanas noteikumi?

 • Grāmatvedības reģistru kārtošanas prasības (Grāmatvedības likuma 8. pants);
 • Kārtība, kādā labo vai papildina ierakstus grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumentos (Grāmatvedības likuma 8. pants);
 • Attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība un prasības attaisnojuma dokumentiem, ko sagatavo attiecībā uz precēm, citām materiālām vērtībām un pakalpojumiem, kā arī saistībā ar skaidras vai bezskaidras naudas avansa izlietojumu vai darbinieku izdevumu atlīdzināšanu (Grāmatvedības likuma 11. pants);
 • Preču piegādes dokumentos ietveramie rekvizīti un informācija, šo dokumentu noformēšanas, parakstīšanas un reģistrēšanas kārtība (Grāmatvedības likuma 12. pants);
 • Grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras lietošanas prasības (Grāmatvedības likuma 6. pants); 

Paredzēti noteikumi, kādi jāievēro, ja dokumentu glabāšanai izmanto mākoņdatošanas pakalpojumus – projektā paredzēts, ka tādā gadījumā grāmatvedības datorprogrammas un grāmatvedības datu pieejamība nodrošināma ne mazāk kā 96,7% apmērā mēnesī.

Kuras normas no iepriekšējiem MK noteikumiem nav paredzēts ieviests jaunajā projektā?

Noteikumu projektā nav paredzēts MK 585 ietvertais regulējums šādās jomās:

 • grāmatvedības cikls;
 • grāmatvedības reģistru kārtošana vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā un grāmatvedības kontu plāna lietošana;
 • prasījumu un saistību, kā arī naudas atlikumu ārvalstu valūtā pārrēķināšana katra pārskata gada beigās;
 • kārtība, kādā biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Šo normu regulējums, ciktāl tas nepieciešams, ir ietverts jaunajā Grāmatvedības likumā.

Tā kā jaunā Grāmatvedības likuma 31., 32. un 33. pantā iekļauts regulējums par uzņēmuma vadītāja pienākumiem un tiesībām, noteikumu projektā netiks iekļauts MK 585 regulējums šādās jomās:

 • uzņēmuma vadītāja tiesības izvēlēties attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru formu, saturu un noformēšanas vai sagatavošanas kārtību, kā arī grāmatvedības datorprogrammu vai grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūru;
 • uzņēmuma vadītāja pienākums noteikt prasības grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošībai un datu aizsardzībai uzņēmumā un kontrolēt to izpildi;
 • uzņēmuma vadītāja pienākums izstrādāt un izdot grāmatvedības organizācijas dokumentus;
 • uzņēmuma vadītāja pienākums izstrādāt un uzturēt uzņēmuma grāmatvedības kontroles sistēmu, kā arī atbrīvojumi no šī pienākuma.

Informācija par noteikumu projektu publicēta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē, un sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties tā izstrādē, rakstveidā sniedzot par to viedokļus (arī šobrīd, lai gan projekts jau izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē).

Plānots, ka pēc noteikumu projekta pieņemšanas Finanšu ministrijas pārstāvji sniegs skaidrojumus publiskajā telpā dažādos pasākumos, kā arī presē un medijos.
 

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu