Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Atbalsts uzņēmējiem kara seku mazināšanai 2/33/22

Paula Sakoviča
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības ārpakalpojumu nodaļas speciāliste
Gerda Lūse
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā konsultante

Krievijas militārā agresija ir būtiski ietekmējusi daļu uzņēmēju, kuri importē metāla izstrādājumus no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī tādas nozares kā metālapstrāde, aizsardzības industrija, būvniecība, mašīnbūve, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Lai sekmētu tirgus stabilitāti, Ekonomikas ministrija kā tūlītēju risinājumu paredz ieviest atbalsta pasākumus finanšu instrumentu veidā saimnieciskās darbības veicēju (SDV) turpmākās darbības nodrošināšanai.

Kam paredzēta šī atbalsta programma?

Ministru kabinets šā gada 21. jūnija valdības sēdē apstiprināja jauno atbalsta programmu uzņēmējiem. Valdība precizēja garantiju saņemšanas nosacījumus esošajā garantiju programmā, palielinot saņēmēju loku un piešķirot papildu finansējumu, lai nodrošinātu programmas nepārtrauktību un finansējuma pieejamību SDV.

Uz atbalstu varēs pretendēt SDV, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma samazināšanās, līgumu darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un turpmāko investīciju ierobežojums.

Garantijas būs pieejamas visām SDV kategorijām (mikro, mazie, vidējie, lielie), kā arī lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozares SDV.

Garantiju apmērs un nosacījumi

Maksimālais garantijas apmērs vienam komersantam būs līdz 10 miljoniem eiro, kur garantijas summa tiks noteikta, ievērojot vienu no šādiem nosacījumiem:

  • 15% no SDV iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma; vai
  • 50% no SDV kopējām enerģijas izmaksām 12 mēnešu laikā pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienas.

Termiņš garantijām ir noteikts līdz sešiem gadiem, ievērojot SDV darbību un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu, ar iespēju termiņu pagarināt par vienu gadu.

Attīstības finanšu institūcija “Altum” šīs garantijas piešķirs SDV investīcijām un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, izpildot šādus kritērijus:

Lai novērtētu, vai projekts/SDV ir ekonomiski dzīvotspējīgs, tiek izmantota “Altum” pieredze Covid-19 garantiju programmas ieviešanā, kā arī uzņēmējdarbības projektu analīzē, ņemot vērā šādus pamatprincipus un nosacījumus projektu izvērtēšanā:

  • projekta realizācijai nepieciešamo aktivitāšu un to īstenošanai nepieciešamo resursu novērtēšana (t.sk. plānoto ieguldījumu pamatotības, samērīguma un lietderības izvērtēšana, lai sasniegtu plānotos mērķus);
  • SDV finanšu situācijas un projekta ilgtermiņa finansiālās dzīvotspējas novērtēšana;
  • projekta atbilstības noteikšana saskaņā ar atbalsta programmas noteikumiem;
  • uzņēmējdarbības iespējamo risku un to mazināšanas iespēju novērtēšana.

SDV varēs gūt atbalstu no vairākām šo noteikumu ietvaros subsidētām garantijām, kā arī no citām atbalsta programmām, ievērojot šīs programmas nosacījumus un finansējuma robežvērtības.

Pagaidu regulējuma un atbalsta programmas darbības termiņš ir iespējams līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam par šajos noteikumos iekļautā komercdarbības atbalsta saderību ar ES iekšējo tirgu.

Eiropas Komisija par šo programmu pieņems lēmumu, kura prasības būs jāievēro ne tikai dalībvalsts līmenī, bet arī komersanta līmenī, t.i., SDV būs jāatbilst noteiktām prasībām.

Jāņem vērā, ka šo atbalstu nevarēs apvienot ar atbalstu, ko “Altum” sniedz kā likviditātes atbalstu garantiju veidā saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, kura mērķis ir Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto ekonomisko seku mazināšana, vai MK noteikumiem Nr. 150 “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība” un MK noteikumiem Nr. 149 “Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”.

Plašāka informācija atrodama projekta anotācijā.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu