Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Atbilstoši jaunajam UIN modelim ar 2018. gada 1. janvāri nesadalīto peļņu ar nodokli neapliek. Šis atbrīvojums attiecas gan uz aktīviem ienākumiem (piemēram, ienākumi no uzņēmuma pamatdarbības), gan uz pasīviem ienākumiem (piemēram, dividendes, procenti, honorāri). Tas attiecas arī uz kapitāla pieaugumu no visu veidu aktīvu (arī akciju un vērtspapīru) atsavināšanas, izņemot nerezidenta veiktas nekustamā īpašuma atsavināšanas. Šis nodokļa režīms ir pieejams uzņēmumiem – Latvijas rezidentiem – un Latvijā reģistrētām nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām.