Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

E-komercijas aktualitātes PVN jomā 1/46/20

PwC Nodokļu nodaļas direktore
Ilze Rauza
PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Kristīne Skrastiņa
PwC Nodokļu nodaļas vecākais konsultants
Matīss Auziņš

Šā gada 3. marta un 12. maija Īsziņās informējām, ka ES plāno vienkāršot PVN piemērošanu e-komercijā un Latvija plāno grozīt PVN likumu attiecībā uz e-komerciju. Šajā rakstā – par aktualitātēm izmaiņu ieviešanā un e-komercijas attīstību Lielbritānijā. 

Kā jau iepriekš rakstījām, šobrīd uzņēmumi PVN maksāšanas nolūkam var reģistrēties tikai vienā dalībvalstī, ja tie sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtus pakalpojumus un izvēlējušies izmantot īpašo PVN režīmu – mini vienas pieturas shēmu (Mini One Stop Shop jeb MOSS). Jaunās e-komercijas paketes ieviešana radīs šādas izmaiņas:

 1. paplašinās esošo MOSS piemērošanu, ārpussavienības režīmu attiecinot uz jebkādiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību ES, personām, kuras nav PVN maksātājas;
 2. paplašinās esošo MOSS piemērošanu, ES režīmu attiecinot uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu un preču tālpārdošanu personām, kuras nav nodokļa maksātājas, ES teritorijā;
 3. ieviesīs jaunu īpašo režīmu no trešajām valstīm vai teritorijām importētu preču tālpārdošanai (Import One Stop Shop jeb IOSS), attiecinot to uz preču sūtījumiem, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro;
 4. ņemot vērā importa režīma ieviešanu no trešajām valstīm vai teritorijām importētu preču tālpārdošanai un PVN atbrīvojuma atcelšanu mazas vērtības preču (līdz 22 eiro) sūtījumiem, plānots ieviest vienkāršošanas pasākumus personām, kas uzrāda preces muitai (pasta operatori, kurjerpasti), ļaujot deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai teritorijām kopsummā par mēnesi, ja PVN par šiem preču sūtījumiem netiek deklarēts saskaņā ar IOSS;
 5. ja elektroniskā saskarne veicinās tādu no trešajām valstīm vai teritorijām importētu preču tālpārdošanu, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro, vai arī veicinās tāda PVN maksātāja, kas neveic uzņēmējdarbību ES teritorijā, īstenotu preču piegādi ES teritorijā personai, kas nav PVN maksātāja, tad uzskatīs, ka elektroniskā saskarne pati ir saņēmusi un tālāk piegādājusi šīs preces, tādējādi tai tiek uzlikta atbildība par PVN aprēķināšanu, iekasēšanu un samaksu valsts budžetā.

Vispirms jāmin, ka ES līmenī ir panākta vienošanās par jaunā regulējuma ieviešanas atlikšanu. Līdz ar to jaunais regulējums e-komercijas jomā būs piemērojams ar 2021. gada 1. jūliju.

Tā kā iespējas skaidrot jaunā regulējuma praktisko piemērošanu normatīvajos aktos ir ierobežotas, Eiropas Komisija ir izdevusi īpašus skaidrojumus par jaunā e-komercijas regulējuma praktiskās piemērošanas aspektiem.

Kā piemēru aplūkotajiem jautājumiem var minēt skaidrojumu, kādos gadījumos uzskatīs, ka elektroniskā saskarne neveicina tālpārdošanu. Proti, ja saskarne ne tieši, ne netieši (rādītājus vērtējot kumulatīvi) –

 • nenosaka nekādus nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek veikta preču piegāde. Nosacījumi preču piegādei saprotami ļoti plaši un ietver arī platformas izmantošanas nosacījumus;
 • nav iesaistīta ne maksājuma iekasēšanā, ne atļaujas došanā iekasēt to no pircēja;
 • nav iesaistīta preču pasūtīšanā vai tiešajā piegādē;
 • saskarne veic tikai maksājumu apstrādi saistībā ar preču piegādi, tikai preču reklāmu, vai tikai pircēju novirzīšanu uz citām elektroniskām saskarnēm, kurās piedāvā iegādāties preces, bez jebkādas turpmākas iesaistīšanās piegādē.

Šī un cita informācija pieejama minētajos skaidrojumos. Lai gan tie nav juridiski saistoši dalībvalstīm, tos ir lietderīgi izmantot, lai izprastu jaunā regulējuma praktisko piemērošanu.

Lielbritānija

Ar 2021. gada 1. janvāri Lielbritānijā stāsies spēkā jauns e-komercijas regulējums:

 • tiek atcelts iepriekšējais atbrīvojums no PVN mazas vērtības preču (līdz 15 mārciņām) importam;
 • ES uzņēmumiem pienākums reģistrēties Lielbritānijas PVN maksātāju reģistrā un maksāt PVN Lielbritānijā, lai piegādātu mazas vērtības preces (ar vērtību līdz 135 mārciņām) Lielbritānijas patērētājiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem;
 • ja elektroniskās saskarnes veicina preču, kas atrodas ārpus Lielbritānijas, vai preču, kas atrodas Lielbritānijā, bet kuras pārdod Lielbritānijas nerezidents, tirdzniecību, tad šīs saskarnes var būt atbildīgas par PVN iekasēšanu;
 • gaidāms arī jauns režīms elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijas patērētājiem.

Arī Lielbritānijas nodokļu administrācija ir izdevusi skaidrojumu par gaidāmajām izmaiņām.

Norvēģijā ir ieviests līdzīgs e-komercijas regulējums (spēkā ar šā gada 1. aprīli). Tāpat Austrālija, Jaunzēlande un citas valstis ir ieviesušas īpašus režīmus zemas vērtības preču pārrobežu piegādēm. Sagaidāms, ka nākotnē valstu ar līdzīgiem režīmiem skaits arvien palielināsies.

Ja Jums ir aktuāli e-komercijas jautājumi, aicinām šā gada 24. novembrī apmeklēt PwC organizēto semināru “Nodokļu, juridiskie un datu automatizētas apstrādes aspekti e-komercijā,” kurā informēsim par PVN un UIN piemērošanas aspektiem pārrobežu e-komercijas darījumos ES teritorijā, par juridiskajiem aspektiem, kas jāņem vērā pārrobežu e-komercijā, kā arī par datu automatizētas apstrādes risinājumiem, kas varētu atvieglot grāmatvedības kārtošanu e-komercijas jomā (sīkāka informācija šeit).

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu