Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Transfertcenu noteikumu tvērums iekšzemes darījumiem (1/28/20)

Tatjana Koncevaja
PwC transfertcenu nodaļas vadītāja
Zane Smutova
PwC transfertcenu nodaļas projektu vadītāja

Transfertcenu (TC) dokumentācijas standarta prasības attiecas galvenokārt uz uzņēmumiem, kas ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā un veic darījumus ar grupas saistītiem ārvalstu uzņēmumiem.

Prasību mazināšana un izņēmumi

Atbilstoši grozījumiem likuma “Par nodokļiem un nodevām” (NN likums) 15.2 pantā, ar kuriem TC dokumentācijas prasības izteiktas jaunā redakcijā, tās nav piemērojamas darījumiem, kurus no pārskata perioda, kas sākās 2018. gadā, nodokļu maksātājs (NM) veic ar saistītu personu – Latvijas rezidentu. Attiecīgi TC dokumentācijas slogs ir samazināts gadījumos, kad Latvijas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība (PP) Latvijā veic darījumu ar Latvijas rezidentu.

Tomēr gadījumā, ja šie darījumi (arī komerciālās vai finanšu attiecības pēc veiktajām funkcijām, uzņemtajiem vai kontrolētajiem riskiem vai izmantotajiem aktīviem) ir ekonomiski saistīti (notiek secīgi vienas piegādes ķēdes ietvaros) ar rezidenta vai PP darījumu ar ārvalsts uzņēmumu, darījuma summa pārskata gadā pārsniedz 250 000 eiro1 un pastāv risks, ka peļņa tiks novirzīta uz ārvalsti, VID ir tiesīgs pieprasīt TC dokumentāciju saistībā ar Latvijas rezidentu savstarpējiem darījumiem. Pēc VID pamatota pieprasījuma dokumentācija jāsagatavo arī par darījumu divu vai vairāku Latvijas rezidentu vai PP un rezidenta starpā.

Neatkarīgi no minētā, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 4. panta otrās daļas 2. punkta e) apakšpunktā ir nostiprināts tirgus cenas princips, kurš atbilstoši noteiktajam deleģējumam nosaka, ka, lai gan TC dokumentācija par rezidentu veiktiem darījumiem nav jāsagatavo (ar iepriekš minēto izņēmumu), ar nodokli apliekamās bāzes aprēķināšanas un administrēšanas vajadzībām NM ir jāpārbauda, vai visi darījumi (arī ar saistīto personu – Latvijas rezidentu) pārskata gadā ir veikti atbilstoši tirgus cenas principam.

Šī norma nosaka, ka darījumos ar saistītām personām gūtie ienākumi nedrīkst būt zem tirgus cenas (vērtības), bet izdevumi – virs tirgus cenas (vērtības). Šo TC korekciju (iztrūkumu vai pārsniegumu) uzskata par nosacīti sadalīto peļņu, un tā jāiekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 93 informācija par peļņas sadali jāiekļauj pārskata gada pēdējā taksācijas perioda UIN deklarācijas 6.5. rindā:

Prasība pārskata gada pēdējā taksācijas perioda UIN deklarācijas 6.5.1. rindā norādīt to darījumu vērtības kopsummu, kas pārskata gadā veikti ar saistītām personām, attiecas arī uz saistīto personu iekšzemē veiktiem darījumiem, un finanšu dati par šiem darījumiem jāiekļauj kopsummā:

Ieteicams sagatavot darījuma dokumentus

Tā kā VID ir tiesīgs veikt TC auditu (arī par saistīto personu iekšzemē veiktiem darījumiem) piecu gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā UIN maksāšanas termiņa, ieteicams laicīgi sagatavot rakstisku informāciju par darījuma faktiem un apstākļiem, katras darījuma puses darbībām funkciju veikšanā un ar to saistītajiem ieņēmumiem vai izdevumiem, kā arī izvērtēt darījuma cenas atbilstību tā tirgus cenai (vērtībai). Šie soļi ir nepieciešami, lai izvairītos no domstarpībām ar VID, kā arī pārbaudītu un pamatotu, ka pušu saistība nav ietekmējusi saistīto pušu darījuma cenu (vērtību) un darījumā ir ievērots tirgus cenas princips.

Darījuma ar saistītu personu – Latvijas rezidentu – analīzi un pamatojumu tā atbilstībai tirgus cenas principam katrs NM var veikt brīvā formā pēc saviem ieskatiem un iespējām, taču TC riska mazināšanai ieteicams sagatavot darījuma dokumentu (dokumentāciju)


1 Izņēmums: NN likuma 15.2 panta otrās daļas 4. punkts un septītā daļa

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu