Apliekamie objekti

Sadalāmo peļņu mēra atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sastādīti saskaņā ar Latvijas vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (VPGP) vai starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS)/starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), turklāt nodokļu vajadzībām uzskaitītajā peļņā netiek veiktas korekcijas (piemēram, nodokļa nolietojums/kapitāla uzkrājumi, nodokļu zaudējumu pārnese uz nākamo/iepriekšējo gadu).