PricewaterhouseCoopers - MindLink MindLink lietošanas noteikumi

На русском

In English

Šie lietošanas noteikumi attiecas tikai uz MindLink un nenosaka citu tādu mājas lapu lietošanas noteikumus, kurās iespējams nokļūt, izmantojot MindLink iekļautās saiknes.

Šie lietošanas noteikumi neattiecas uz konkrētām konsultācijām nodokļu un juridiskajā jomā, kas sniegtas saskaņā ar noslēgto līgumu starp PricewaterhouseCoopers SIA un attiecīgu klientu.

Termini

1. MindLink – interaktīva mājas lapa, kas atrodas www.mindlink.lv, www.nodoklis.lv, www.taxes.lv un kurā ieejot MindLink pilnvarotie lietotāji saskaņā ar šajā mājas lapā publicētajiem noteikumiem var piekļūt informācijai par nodokļiem un komercdarbības vidi Latvijā.

2. PwC – PricewaterhouseCoopers SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40003142793.

3. Klients – fiziska persona, kas ir MindLink pilnvarotais lietotājs.

4. Mans konts – PwC saņemtā informācija par Klientu, kas nepieciešama MindLink administrācijas procesa nodrošināšanai:

 • personīgā informācija – informācija par Klientu;
 • uzņēmuma informācija – informācija par Klienta darba devēju (ja tāds ir), izvēlētajiem abonēšanas noteikumiem un citiem Klienta darba devēja reģistrētajiem MindLink pilnvarotajiem lietotājiem (ja tādi ir);
 • jautājumi – Klienta un citu Klienta darba devēja reģistrēto MindLink pilnvaroto lietotāju uzdotie jautājumi ar atbildēm.

5. Cookies – MindLink servera nosūtītā informācija interneta pārlūkprogrammai (browser). Kad Klients atkārtoti ieiet MindLink, attiecīgais serveris var piekļūt cookies. Cookies var ietvert ļoti plašu informāciju, piemēram, cik reizes Klients iegājis mājas lapā vai cik reizes tas redzējis konkrētu lapu. Aktivizēti cookies PwC ļauj atpazīt Klienta pārlūkprogrammu un nodrošināt MindLink Klientiem noteiktas papildu iespējas.

6. Citi PricewaterhouseCoopers uzņēmumi – citās valstīs dibināti atsevišķi un neatkarīgi PricewaterhouseCoopers uzņēmumi, kas darbojas zem pilna PricewaterhouseCoopers nosaukuma vai kādas tā daļas vai citādi atrodas PricewaterhouseCoopers uzņēmuma sastāvā (vai ir saistīti ar uzņēmumu, kas atrodas tā sastāvā), vai arī ir starptautiskā PricewaterhouseCoopers uzņēmumu tīkla korespondentfirma.

7. Abonēšana –  Klientiem piešķirtas neekskluzīvas un trešajām personām nenododamas piekļūšanas tiesības MindLink.

Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrāde

1. PwC apstrādā saņemtos personas datus tikai šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

2. MindLink administrēšanas gaitā PwC var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • tieši, lūdzot Klientam norādīt savus datus (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese un amats);
 • netieši, iegūstot informāciju ne no Klienta (piemēram, izmantojot cookies un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu MindLink izmantošanu, vai no Klienta darba devēja, kas ar Klienta piekrišanu sniedz PwC informāciju par Klientu).

3. Saņemtos personas datus PwC apstrādā šādiem mērķiem:

 • MindLink administrācijas procesa nodrošināšanai;
 • Klienta informēšanai par PwC un citu PricewaterhouseCoopers uzņēmumu nodrošinātajiem pakalpojumiem, produktiem un iespējām, ja vien Klients nav atteicies no turpmākas šādas informācijas saņemšanas (Klientam ir iespēja atteikties no šāda veida informācijas saņemšanas jebkurā laikā).

4. Klientam ir šādas tiesības:

 • pieprasīt informāciju par saviem MindLink apstrādātajiem personas datiem;
 • pieprasīt izdarīt labojumus savos MindLink apstrādātajos personas datos;
 • pieprasīt dzēst savus MindLink apstrādātos personas datus.

5. Klients ir tiesīgs lūgt informāciju par saviem MindLink apstrādātajiem personas datiem vai lūgt izdarīt labojumus savos personas datos, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu mindlink@lv.pwc.com vai sava uzņēmuma MindLink kontaktpersonai.

6. Klients ir tiesīgs lūgt dzēst savus MindLink apstrādātos personas datus, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu mindlink@lv.pwc.com. Tomēr PwC ir tiesīgs atteikties dzēst noteiktus personas datus, ja tas ir nepieciešams MindLink administrēšanas nodrošināšanai.

7. Klienta personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem.

8. Ja Klients rīkojas citu Klienta darba devēja reģistrēto lietotāju vārdā vai sniedz PwC informāciju par šiem lietotājiem, Klients garantē, ka ir šo citu lietotāju pilnvarotais pārstāvis un ir saņēmis to piekrišanu PwC apstrādāt to personas datus.

Personas datu sniegšana trešajām personām

1. PwC ir atsevišķa un neatkarīga juridiska persona, kas darbojas starptautiskā PricewaterhouseCoopers uzņēmumu tīkla ietvaros un kontrolē MindLink iegūto personas datu izmantošanu.

2. Izņēmuma gadījumos un tikai šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem Klienta iesniegtos personas datus PwC drīkst nosūtīt arī citiem PricewaterhouseCoopers uzņēmumiem.

3. Iepriekšējā punktā minētajos gadījumos personas dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kurās nav ieviesti Eiropas Savienībā izstrādātie personas datu aizsardzības standarti. PwC nosūtītie personas dati būs pieejami tikai noteiktiem darbiniekiem, kas apstrādā Klienta veiktos pieprasījumus vai veic MindLink administratora funkcijas.

4. Visiem PricewaterhouseCoopers uzņēmumiem ir saistoši iekšējie noteikumi par personas datu aizsardzību, kas atbilst Eiropas Savienības izstrādātajiem standartiem. Turklāt visi PricewaterhouseCoopers uzņēmumi nodrošina nepieciešamās tehnoloģiskas iespējas, lai personas dati tiktu atbilstoši aizsargāti arī elektroniskā formā. Tomēr nav iespējams pilnībā aizsargāties pret trešo personu prettiesiskām darbībām, lai iegūtu informāciju, kas tiek apstrādāta elektroniskā formā, tāpēc PwC neuzņemas atbildību par šādiem gadījumiem, ja informācijas apstrādes jomā ir ievēroti saprātīgi drošības pasākumi.

Sīkdatņu izmantošana MindLink.lv interneta resursos
 
Sīkdatnes (angl. - cookies) ir MindLink servera nosūtītā informācija interneta pārlūkprogrammai (angl. - browser). Kad Klients atkārtoti ieiet MindLink, serveris var piekļūt sīkdatnēm. MindLink izmantotās sīkdatnes ļauj autentificēt Klientus, kā arī apstrādāt statistikas datus par mājaslapas izmantošanu un konkrētu MindLink lapu apmeklēšanu. Aktivizētās sīkdatnes PwC ļauj atpazīt Klienta pārlūkprogrammu un nodrošināt Klientiem noteiktas papildu iespējas. MindLink tīmekļa vietne neizmanto trešo personu sīkdatnes.
 
Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izvietošanai, Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kas saglabātas Jūsu pārlūkprogrammā, kā arī iestatīt pārlūkprogrammu, lai bloķētu sīkdatņu saglabāšanu. Uzklikšķinot pārlūkprogrammā uz taustiņa Help, Jūs varat uzzināt, kā pārlūkprogrammai neļaut saglabāt sīkdatnes un kādas sīkdatnes ir saglabātas, kā arī izdzēst tās, ja Jūs to vēlaties. Tomēr atcerieties, ka bez noteiktu sīkdatņu apstiprināšanas ir iespējams, ka Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot visas MindLink tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.
 

MindLink informācijas ierobežojumi

MindLink ietvertā informācija ir vispārīga un attiecas uz biežāk sastopamajiem gadījumiem bez specifiskām iezīmēm. Tāpēc ir jāņem vērā, ka konkrētu MindLink informācijā aprakstīto normatīvo aktu prasību piemērošana var būt atšķirīga līdzīgās situācijās.

MindLink informācija tiek publicēta, ievērojot noteikumu, ka tā netiek uzskatīta par pilnīgu un pietiekamu juridisku, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida profesionālu konsultāciju, kas tiek sniegta, ņemot vērā Klienta vai tā uzņēmuma specifiskos apstākļus.

PwC neatbild par sekām, kas radušās, paļaujoties uz MindLink iekļauto vispārīgo informāciju. PwC neuzņemas atbildību par to, kā tiek izmantota MindLink lapā vai ar MindLink lapas starpniecību atrodamā informācija.

Autortiesības un komentāri

Visa MindLink publicētā informācija ir PwC īpašums, kas tiek aizsargāts saskaņā ar Autortiesību likumu. Ja MindLink tiek publicēta trešo personu informācija, kas ir šīs trešās personas īpašums, tās autors tiek īpaši norādīts.

Klients drīkst sagatavot MindLink informācijas izdrukas papīra formātā tikai savām vajadzībām, kas saistītas ar tā profesionālo pienākumu veikšanu darba devēja labā. Visas citas darbības ar MindLink informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai pārpublicēšana, izplatīšana, kopēšana, informācijas izmantošana komerciālos nolūkos u.c., nav pieļaujamas bez PwC iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

Ja Klients izmanto MindLink informāciju šajos noteikumos vai Autortiesību likumā atļautajos gadījumos, atsauces uz autoru, PwC vai informācijā norādīto citu autoru, ir obligātas.

PwC neuzņemas nekādu atbildību par komentāriem, ko MindLink interaktīvajā sadaļā publicējuši Klienti vai trešās personas, un nekādā veidā tieši vai netieši neatbalsta šādu personu komentāros iekļauto informāciju, izteiktos apgalvojumus vai viedokļus.

Klienti vai trešās personas, kas MindLink interaktīvajā sadaļā vai citur ievieto komentārus, apņemas ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, tajā skaitā, bet ne tikai neievietot nekādu personas godu vai cieņu aizskarošu vai citu prettiesisku informāciju, kā arī uzņemas pilnu atbildību par ievietotās informācijas satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

PwC ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem izdzēst ievietotos komentārus, ja jebkāda iemesla dēļ tos uzskata par nepiemērotiem.

Klienta pienākumi un MindLink darbības ierobežojumi

Katram Klientam tiek piešķirta unikāla parole, ko drīkst izmantot tikai viens Klients un ko nedrīkst nodot citām personām. Ja PwC konstatē, ka piešķirto paroli izmanto vairākas personas, PwC ir tiesīgs slēgt attiecīgo paroli un liegt pieeju MindLink.

Ja PwC pēc paroles piešķiršanas Klientam konstatē, ka revidentu neatkarības vai citu PwC saistošu riska vadības ierobežojumu dēļ PwC nav tiesīgs sniegt MindLink pakalpojumus Klientam, PwC patur tiesības slēgt attiecīgo paroli un liegt pieeju MindLink konkrētam Klientam, nepiestādot rēķinu.

PwC darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu MindLink darbību, kvalitāti un funkcionalitāti, bet Klients piekrīt, ka PwC nesniedz nekādu MindLink darbības, kvalitātes vai funkcionalitātes garantiju. Klienta piekļūšana MindLink var tikt pārtraukta, ierobežota vai aizkavēta jebkura iemesla dēļ ārpus PwC kontroles. Klients piekrīt, ka PwC ir atbrīvots no jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma šajā sakarā.

PwC ir tiesīgs apturēt Klienta piekļūšanu MindLink vai jebkurai MindLink publicētai informācijai pilnībā vai daļēji:

 • lai pilnveidotu MindLink un ieviestu tajā izmaiņas;
 • lai ievērotu valsts, pašvaldības, tiesu, administratīvas vai citas institūcijas rīkojumu vai prasību;
 • ja PwC ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Klients izmanto MindLink pretrunā šiem noteikumiem.

Konfidencialitāte

Gan Klients, gan PwC apņemas bez otra iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust trešajām personām jebkuru no otra saņemtu informāciju, ko var pamatoti uzskatīt par konfidenciālu informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Klienta lietotājvārdiem un parolēm.

Maksājumi

Saņemot MindLink pieejas paroles, Klients apstiprina, ka tas piekrīt apmaksāt PwC rēķinu par MindLink lietošanu rēķinā noteiktajā termiņā. Par katru rēķina apmaksas kavējuma dienu PwC ir tiesīgs aprēķināt nokavējuma procentus 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, Klienta pienākums ir samaksāt aprēķinātos nokavējuma procentus.

Ja PwC rēķins netiek apmaksāts 14 dienu laikā pēc tā izrakstīšanas datuma, PwC ir tiesīgs slēgt attiecīgā Klienta paroli un liegt pieeju MindLink.

Ja Klients kavē rēķina apmaksu 3 mēnešus, tad PwC ir tiesīgs saskaņā ar uzņēmuma politiku, vērsties pie sadarbības partnera parādu piedziņas jautājumos.

Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Ne vēlāk kā 15 dienas pirms abonēšanas termiņa beigām klients saņem attiecīgu atgādinājumu e-pastā. Pēc abonēšanas pieteikumā norādītā abonēšanas termiņa beigām, abonēšanas termiņš automātiski pagarinās uz jaunu tāda paša līmeņa un mēnešu periodu, ja vien Klients neizsaka vēlmi mainīt vai pārtraukt abonementu.

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400