PricewaterhouseCoopers - MindLink Visas Īsziņas

 
 


Kā noteikt, vai darījumā esmu starpnieks, nevis galvenais uzņēmums (2) (2/33/20) (0)

11 Aug 2020

Prakse

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

Igaunijas nodokļu jaunumi (3/33/20) (0)

11 Aug 2020

Pieņemts

Šajā rakstā esam apkopojuši jaunākās izmaiņas Igaunijas nodokļu sistēmā. Lasīt vairāk..

Grozīs rezidenta apliecības saņemšanas kārtību (2/32/20) (0)

4 Aug 2020

Projekts

Šā gada 9. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi.” Grozījumi paredz pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu un atvieglot administratīvo slogu, veicinot informācijas apmaiņu ar VID elektroniskā veidā. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Kā noteikt, vai darījumā esmu starpnieks, nevis galvenais uzņēmums (1) (3/32/20) (0)

4 Aug 2020

Prakse

Ieņēmumu atzīšanas prakse ir viena no sarežģītākajām – īpaši tad, ja darījumā iesaistīti divi vai vairāki līdzēji. Atzīstot ieņēmumus šādos darījumos, uzņēmumam bieži rodas jautājumi. Vai visa rēķina summa ir mani ieņēmumi? Vai esmu starpnieks? Šajā rakstā – par to, kādas tiesību normas piemērot, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Lasīt vairāk..

Rēķinu labošana par reversām piegādēm un samaksātā PVN atgūšana pēc nodokļu pārbaudes pabeigšanas (2/31/20) (0)

28 Jūl 2020

Prakse

Šā gada 2. jūlijā Eiropas Savienības Tiesa (“EST”) pasludināja spriedumu lietā C-835/18 (SC Terracult SRL). Strīds bija par nodokļu administrācijas atteikumu ļaut PVN maksātājam labot rēķinus pēc nodokļu administrācijas veiktās nodokļu pārbaudes, kuras rezultātā bija aprēķināts valsts budžetā papildus maksājamais nodoklis, tādējādi liedzot šim PVN maksātājam tiesības uz nodokļa atmaksu. Nodokļu administrācijas lēmums bija galīgs, jo PVN maksātājs bija tam piekritis. PVN maksātājs vēlējās labot rēķinus, pamatojoties uz jauniem faktiem, kuri nodokļu administrācijas lēmuma pieņemšanas brīdī nebija zināmi, bet kuru rezultātā strīdus darījumiem tika piemērota nodokļa apgrieztā maksāšana. Lasīt vairāk..

Politiski nozīmīgas personas statusa noteikšanas nianses (2) (3/31/20) (0)

28 Jūl 2020

Prakse

Turpinām 21.07.2020 Īsziņās aizsākto tēmu. Balstoties uz ES un Latvijas tiesību aktiem, Finanšu izlūkošanas dienests 2019. gadā izstrādāja vadlīnijas, kurās apraksta politiski nozīmīgas personas (“PNP”) identificēšanas metodes. Lasīt vairāk..

Politiski nozīmīgas personas statusa noteikšanas nianses (1) (3/30/20) (0)

21 Jūl 2020

Prakse

Kaut arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (“NILLTPFN”) likums ir spēkā jau vairāk nekā desmit gadus, dažiem likuma subjektiem joprojām ir grūti noteikt “politiski nozīmīgas personas” statusu. Lasīt vairāk..

Ziņojamo pārrobežu shēmu īpašas pazīmes attiecībā uz transfertcenu noteikšanu (1/29/20) (0)

14 Jūl 2020

Prakse

Šā gada 1. jūlijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 210 par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām. Tie pamatā nosaka pienākumu nodokļu, juridisko un cita veida konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilst noteikumu 3.5. punktā minētajiem kritērijiem, sniegt informāciju VID par tiem zināmu, plānotu, organizētu, darītu pieejamu īstenošanai vai īstenotu pārrobežu shēmu starp Latvijā reģistrētu nodokļu maksātāju un citā nodokļu jurisdikcijā reģistrētu nodokļu maksātāju. Šajā rakstā aplūkojam pārrobežu shēmu pazīmes attiecībā uz transfertcenām un sniedzam ieteikumus, kas var palīdzēt nodokļu maksātājiem, kuri veic pārrobežu darījumus ar saistītām personām, objektīvi pamatot veikto darījumu ekonomisko būtību un novērst bažas par to īstenošanu agresīvas nodokļu plānošanas un peļņas novirzīšanas nolūkā. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana drošības naudai (depozītam) (2/29/20) (0)

14 Jūl 2020

Prakse

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (“UIN”) likums avansa maksājumam nosaka 12 mēnešu termiņu, līdz kuram tas nav uzskatāms par nosacīti sadalīto peļņu. Šajā rakstā – par to, vai nodokļa bāzē jāiekļauj drošības nauda (depozīts), kas samaksāta telpu nomas līguma slēgšanas brīdī un tiks atmaksāta līguma beigās. Lasīt vairāk..

Fintech jāievēro prasības arī pēc Covid-19 trieciena (3) (3/29/20) (0)

14 Jūl 2020

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)