Plānotās izmaiņas grāmatvedības organizācijas kārtībā (1)

06.02.2018
 
Šā gada janvārī Ministru kabinetam ir iesniegtas divu ministriju iniciatīvas – Finanšu ministrijas (FM) projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 585 par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, kā arī Ekonomikas ministrijas konceptuāls ziņojums “Par grāmatvedības vešanu angļu valodā un citu valūtu lietošanu grāmatojumos.” Šajā rakstā aplūkots viens no projektiem, nākošajā nedēļā turpināsim ar otru projektu.
 
Grāmatvedības uzskaites normatīvā regulējuma grozījumi un papildinājumi
 
Latvijā ir virkne normatīvo aktu, kas regulē veidu, kādā uzņēmumiem jāveic grāmatvedības uzskaite un jāorganizē ar grāmatvedību saistītie procesi. Pamatregulējumu – likumu “Par grāmatvedību” un MK noteikumus Nr. 585 par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju – atbildīgās institūcijas regulāri pārskata un groza, tomēr šie grozījumi līdz šim ir bijuši vairāk kā papildinājumi izmaiņām citos normatīvajos aktos.
 
Šobrīd FM ir sagatavojusi projektu grozījumiem MK noteikumos Nr. 585, par galveno pamatojumu tiem minot nepieciešamību noteikt grāmatvedības prasības detalizētas informācijas norādīšanai attaisnojuma dokumentā par sniegto pakalpojumu, kā arī nepieciešamību nodrošināt darījumu izsekošanu.
 
Svarīgākie grozījumi tiek piedāvāti kā papildinājums noteikumu 7. punktam, kas ietver normas par attaisnojuma dokumentu sagatavošanu. Šie noteikumi tiks papildināti ar 7.7 un 7.8 punktu, nosakot pakalpojuma saņēmēja tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs ārējā attaisnojuma dokumentā norādītu informāciju par pakalpojuma sniegšanai izlietotajām materiālajām vērtībām (izlietoto vienību nosaukums, mērvienība un daudzums), neatkarīgi no tā, vai pakalpojuma sniegšanai izlietotas pakalpojumu saņēmēja vai sniedzēja materiālās vērtības. Vienlaikus tiek noteikts arī pakalpojuma sniedzēja pienākums pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma norādīt informāciju par pakalpojuma sniegšanā izlietotajām materiālajām vērtībām rēķinā vai citā ārējā dokumentā, izņemot gadījumus, kad pakalpojuma sniegšanai izlietoto palīgmateriālu vai citu materiālu vērtību izlietojums ir tik niecīgs, ka to daudzumu iespējams noteikt tikai ar speciāliem paņēmieniem vai aprēķiniem.
 
Otra svarīgākā joma, kurā paredzēti grozījumi, ir pašizmaksas kalkulācijas sagatavošana, kas līdz šim nevienā grāmatvedības regulējumā īsti nebija noteikta. FM projekts paredz papildināt noteikumus Nr. 585 ar 41.2 un 68.1 punktu, kā arī papildināt 68. punktu, kuros paredzēts, ka –
  1. uzņēmums, ja nepieciešams, var izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentu, lai noteiktu kārtību, kādā uzņēmumā aprēķina pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu pašizmaksu un sagatavo saražotās produkcijas vienības vai sniegtā pakalpojuma faktisko izdevumu kalkulāciju, un kārtību, kādā sagatavo ārējos un iekšējos attaisnojuma dokumentus;
  2. ja uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka pašizmaksas aprēķināšanas un faktisko izdevumu kalkulācijas sagatavošanas kārtību, tad grāmatvedības kontroles ietvaros pārbauda arī pašizmaksas aprēķināšanas un izdevumu kalkulācijas sagatavošanas pareizību;
  3. grāmatvedības kontroles ietvaros pārbauda arī to, vai visi saimnieciskie darījumi ir apliecināti ar attaisnojuma dokumentiem.
Trešā grozījumu joma skar prasību veikt inventarizācijas, nosakot visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, kā arī salīdzinot debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. Noteikumu projekts paredz iespēju uzņēmumiem sagatavot atsevišķu inventarizācijas sarakstu vai citu attaisnojuma dokumentu par tām ķermeniskajām lietām vai to kopumu, kas inventarizācijas laikā nav pieejamas apjoma noteikšanai dabā, kā arī ļauj uzņēmuma vadītājiem inventarizācijas instrukcijā paredzēt kārtību, kādā šis fakts tiek dokumentēts.
 
Par šiem un citiem grāmatvedības jautājumiem detalizētāku informāciju aicinām saņemt pie PwC ārpakalpojumu grāmatvežiem vai plašāk uzzināt šajā informatīvajā materiālā.
 
(turpinājums sekos)

 

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020