17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” – jaunas vēsmas apdrošināšanas nozarē

2017. gada maijā tika pabeigts darbs pie jaunā Starptautiskā finanšu pārskatu standarta, kas regulē apdrošināšanas līgumu uzskaiti. Ar 2021. gada 1. janvāri 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” ir pilnībā jāaizvieto šobrīd spēkā esošais 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi.” Jāpiebilst, ka jaunais standarts vēl nav apstiprināts lietošanai ES teritorijā, un tā apstiprināšana varētu prasīt zināmu laiku, tomēr nav paredzama būtiska ieviešanas atlikšana.
 
17. SFPS pamatmērķis un pamatprincipi
 
Šī standarta pamatmērķis ir vienotas grāmatvedības pieejas ieviešana visiem uzņēmumiem, kas slēdz apdrošināšanas līgumus, pretstatā 4. SFPS ietvarā iespējamajām interpretācijām. Jaunais standarts attieksies uz visiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem, kā arī investīciju līgumiem ar aplēses dalības iezīmēm (angl. investment contracts with discretionary participation features), ja to izdevējs vienlaicīgi paraksta arī apdrošināšanas līgumus.
 
Jaunā standarta pamatprincipi:
  • Par apdrošināšanas līgumiem uzskata līgumus, kuros viens uzņēmums (apdrošinātājs) uzņemas būtiskus apdrošināšanas riskus otra līdzēja (polises turētāja) vietā un piekrīt tam kompensēt noteiktu nākotnes neskaidru notikumu (apdrošināšanas gadījumu) negatīvu ietekmi uz polises turētāju;
  • No apdrošināšanas līguma ir jāatdala specifiski iegultie atvasinājumi (angl. embedded derivatives), atdalāmas ieguldījumu komponentes, kā arī atsevišķi līgumā ietvertie pienākumi sniegt pakalpojumus. Atdalītās komponentes uzskaita saskaņā ar tām piemērojamajiem standartiem.
  • Apdrošināšanas līgumus grupē pēc to atzīšanas un novērtēšanas principiem. Atkarībā no standartā sniegtajiem nosacījumiem grupas novērtē ar vienu no šādām metodēm: 

- ar risku koriģēta nākotnes naudas plūsmu tagadnes vērtība (izpildes naudas plūsmas), kas iekļauj visu pieejamo informāciju par naudas plūsmu izpildi saskaņā ar tirgū novērojamo informāciju;

- summa, kas sastāda nenopelnīto peļņu no visiem vienas grupas līgumiem (līguma apkalpošanas marža).

  • Peļņu no apdrošināšanas līgumu grupas atzīst apdrošināšanas polises darbības laikā līdz tās termiņa beigām. Ja apdrošināšanas līgumu grupa nes vai nesīs zaudējumus, tie ir nekavējoties jāatzīst peļņas vai zaudējumu pārskatā.
  • Atsevišķi finanšu pārskatos uzrāda apdrošināšanas ieņēmumus un ar apdrošināšanas pakalpojumu saistītās izmaksas, kā arī apdrošināšanas finansējuma ieņēmumus un izmaksas.
  • Finanšu pārskatos sniedz papildus atklājamo kvantitatīvo un kvalitatīvo informāciju, kas ļauj novērtēt apdrošināšanas līgumu ietekmi uz finanšu pozīciju, finanšu rādītājiem un naudas plūsmām.
17. SFPS faktiski padara apdrošināšanas līgumu uzskaiti daļēji pielīdzināmu ieņēmumu atzīšanas principiem, kas noteikti 15. SFPS “Ieņēmumi no klientu līgumiem.” Savukārt ar apdrošināšanas līgumu grupām saistīto saistību uzskaite tiek pietuvināta 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” prasībām. Tādējādi jaunā standarta izdevējs turpina īstenot mērķi padarīt apdrošināšanas līgumu uzskaiti saprotamāku un viendabīgāku, kā arī maksimāli ierobežot grāmatvedībā izmantoto modeļu skaitu.
 
Ja vēlaties uzzināt vairāk par 17. SFPS, aicinām vērsties pie Terēzes Labzovas-Ceicānes (tereze.labzova@pwc.com vai 6709 4400).
 

Aicinām arī iepazīties ar bezmaksas demo video par SFPS e-apmācībām par apdrošināšanas līgumiem (angļu valodā).

Plašāka informācija par SFPS e-apmācībām šeit.

 
Kontaktinformācija
Terēze Labzova-Ceicāne
PwC Revīzijas nodaļas vecākā projektu vadītāja
tereze.labzova@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020