Problemātisko aizdevumu apkalpošana - iespēja biznesam un zaudējumu mazināšanai

Viena no izplatītākajām problēmām, ar ko sastopas kredītiestādes, ir ienākumus nenesošu aizdevumu (INA) uzkrāšanās, kas ietekmē bankas spēju izsniegt jaunus aizdevumus. Lai veicinātu integrētas finanšu sistēmas izveidi un ļautu bankām koncentrēties uz jaunu aizdevumu izsniegšanu, tiek plānota kopīga mehānisma ieviešana ES līmenī, kas mazinātu INA lielo apjomu un novērstu to turpmāku iespējamu uzkrāšanos. Šajā rakstā – sīkāk par plānotajiem risinājumiem cīņā ar INA.
 
 
Ienākumus nenesoši aizdevumi
 
INA ir aizdevums, par ko aizņēmējs nespēj veikt grafikā paredzētos procentu maksājumus vai pamatsummas atmaksu. Ja maksājumi ir kavēti vairāk nekā 90 dienas vai atmaksa tiek vērtēta kā maz ticama, tad aizdevumu klasificē kā INA. Lieli INA apjomi negatīvi ietekmē bankas darbību divos galvenajos veidos:
  1. INA rada mazāk ienākumu bankai un tādējādi samazina bankas ienesīgumu, potenciāli radot zaudējumus, kas samazina bankas kapitālu. Vissmagākajos gadījumos var tikt apdraudēta bankas dzīvotspēja;
  2. INA atgūšanai banka atvēl ievērojamus cilvēkresursus un finanšu līdzekļus. Rezultātā samazinās bankas spēja izsniegt aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru attīstībai bankas aizdevumi ir īpaši svarīgi.
Turklāt banku izdevumi šādu aizdevumu apkalpošanā un piedziņā ir kļuvuši pārmērīgi, kas uzliek slogu arī tiesu iestādēm un maksātnespējas procesiem.
 
Šā gada pirmajā pusē Eiropas Komisija (EK) izteica vairākus priekšlikumus un ierosinājumus par INA. Bankām tiks prasīts atlikt pietiekamus resursus gadījumiem, ja jaunie aizdevumi kļūst par INA, radot piemērotus stimulus novērst INA agrīnā posmā un nepieļaut to uzkrāšanos pārāk lielā apjomā. INA apkarošanai tiek piedāvāti divi galvenie risinājumi:
  1. pret nodrošinājumu vērsta paātrinātas ārpustiesas izpildes procedūra;
  2. INA otrreizējā tirgus attīstība.
Paātrinātā piedziņa uz nodrošinājumiem
 
Lai gan liela daļa INA ir nodrošināti aizdevumi un bankas var atgūt nodrošinājumu ar maksātnespējas un parādu piedziņas procesa palīdzību, šis process var būt lēns un tā iznākums –neparedzams. Rezultātā INA ilgu laiku paliek bankas bilancē, atturot banku no aizdevumu sniegšanas vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, vai arī bankai nākas palielināt aizdevumu izsniegšanas cenas. Tas savukārt kavē aizņēmējus vērsties pie kreditoriem citās dalībvalstīs. Rezultātā tiek kavēta kapitāla brīvā aprite, negatīvi ietekmējot vienotā tirgus darbību.
 
Kā viens no risinājumiem, kas padarītu parāda piedziņas procesu efektīvāku, ir nodrošināt aizdevumu atgūšanu, ieviešot pret nodrošinājumu vērstu paātrinātu ārpustiesas procedūru, kas darbotos vienādi visās dalībvalstīs. Nenoteiktības kliedēšana par izpildes procedūras iznākumu stimulētu lielāku aizdevumu izsniegšanu pārrobežu darījumos.
 
Šī procedūra būtu pieejama, ja aizdevējs un aizņēmējs par to iepriekš vienotos aizdevuma līgumā. Tā nebūtu attiecināma uz patēriņa kredītiem un nemainītu kreditoru hierarhiju maksātnespējas gadījumā.
 
Ieguvumi parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem
 
INA portfeļa efektīvai pārvaldīšanai ir nepieciešami resursi un īpašas zināšanas, kuras atsevišķos gadījumos banka nespēj nodrošināt. Bankām var nebūt darbinieku ar specifiskām zināšanām par konkrētu aizdevumu, savukārt darbinieku piesaistes un INA apkarošanai nepieciešamo procedūru ieviešana rada izmaksas, kuras var pietuvināties INA portfeļa kopīgajai vērtībai. Šādos gadījumos vislabākais risinājums ir ārpakalpojumu piesaiste vai INA pārdošana pircējam, kam ir vēlme uzņemties risku un zināšanas par INA pārvaldību.
 
Atšķirīgais INA tiesiskais regulējums dalībvalstīs kavē efektīva INA otrreizējā tirgus veidošanos. Kredītiestāžu piešķirto kredītu pircēju darbības dažās dalībvalstīs netiek regulētas, savukārt citās ir ieviestas vairākas prasības, tostarp prasība iegūt pastāvīgi bankas licenci. Pircēji var likumīgi darboties vienā dalībvalstī, bet saskarties ar šķēršļiem INA portfeļu iegādei no citu dalībvalstu bankām. Tādējādi kopumā iekšējā INA portfeļu pircēju konkurence ir ierobežota.
 
Situācijas risināšanai būtiski ir ieviest kopīgus standartus un saskaņot INA portfeļu pircēju piekļuvi tirgum visās dalībvalstīs, tostarp samazināt tirgū ienākšanas un kredītu apkalpošanas izmaksas. Šo darbību īstenošanas rezultātā tiktu veicināta konkurence INA portfeļu pircēju starpā, pieaugtu pieprasījums un palielinātos darījumu cenas.
 
Kā viens no ekonomikas izaugsmes priekšnosacījumiem ir efektīvu mehānismu ieviešana, kas veicinātu kredītiestāžu spēju efektīvi atgūt aizdevumus pilnībā vai daļēji. Tāpēc EK priekšlikumu ieviešana kļūtu par nozīmīgu soli ES banku sektora izaugsmes un stabilitātes nodrošināšanai un kopīgas labklājības veicināšanai visās dalībvalstīs.
 
 
Kontaktinformācija
Māris Butāns
PwC Legal
Banku un finanšu tiesību jurists
maris.butans@pwc.com
Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020