PVN grupas dalībnieki tikai juridiskas personas?

 
08.01.2019
 
Šajā rakstā – par Latvijas PVN grupu regulējuma atbilstību Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūrai.
 
EST prakse
 
Lietā C-85/11 Eiropas Komisija vērsās pret Īriju, uzskatīdama, ka tā nav izpildījusi PVN direktīvas prasības, pieļaujot, ka par PVN grupas dalībniekiem var būt personas, kas nav nodokļa maksātāji. Savā 2013. gada 9. aprīļa spriedumā EST norādīja, ka PVN direktīva neliedz personām, kas nav nodokļa maksātāji, būt PVN grupas dalībniekiem.
 
EST apvienotajās lietās C-108/14 un C-109/14 (Larentia + Minerva) strīds citstarp bija par to, vai ierobežojums, ka (1) PVN grupu drīkst veidot tikai juridiskas personas, bet ne personālsabiedrības, un ka (2) šīm personām ar PVN grupas galveno uzņēmumu ir jābūt saistītām ar pakļautības saitēm, atbilst PVN direktīvai. Savā 2015. gada 16. jūlija spriedumā EST norādīja, ka PVN direktīva liedz dalībvalstīm paredzēt iespēju veidot PVN grupu tikai juridiskām personām un personām, kas saistītas ar šīs grupas galveno uzņēmumu ar pakļautības attiecībām, izņemot gadījumus, kuros abas šīs prasības ir nepieciešamas, lai novērstu ļaunprātīgu rīcību, krāpšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas.
 
Latvijas PVN likuma normas
 
Latvijas PVN likums nosaka, ka PVN grupas dalībnieki var būt PVN maksātāju reģistrā reģistrētas –
  • vienā koncernā ietilpstošas kapitālsabiedrības atbilstoši Koncernu likumam;
  • ārvalsts komersanta (juridiskās personas) filiāle Latvijā, ja šis komersants atbilstoši Koncernu likumam ir tā paša koncerna sastāvā, kurā ietilpst pārējie PVN grupas dalībnieki.
Tātad Latvijā ir liegts veidot PVN grupu personām, kam nav juridiskās personas statusa, izņemot ārvalsts komersanta filiāli. Proti, šobrīd PVN grupā nevar ietilpt fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, un personālsabiedrības.
 
Mūsuprāt, ņemot vērā EST judikatūru, Latvijas likumdevējam ir jāizvērtē, vai šāds PVN grupu regulējums atbilst PVN direktīvai, proti, vai personālsabiedrību (pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību), fizisku personu, nereģistrētu juridisku personu, pašvaldību un citu personu izslēgšana no PVN grupas režīma atbilst PVN direktīvas nosacījumam, ka dalībvalstis PVN grupas režīma ierobežojumus ievieš vienīgi ar mērķi novērst ļaunprātīgu rīcību, krāpšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas.
 
Finanšu ministrijas viedoklis
 
Finanšu ministrija uzskata, ka Latvijā noteiktais ierobežojums personām, kas var veidot PVN grupu, atbilst sākotnēji izvirzītajam mērķim un nav pretrunā ar EST judikatūru.
 
Citu valstu tiesiskais regulējums
 
Īrijas PVN likums neaprobežo PVN grupu tikai ar juridiskām personām un pieļauj, ka PVN grupas dalībnieki ir arī nereģistrētas personas. Galvenais nosacījums ir, lai šīs personas būtu savstarpēji cieši saistītas ar finanšu, saimnieciskajām un organizatoriskajām saitēm.
 
Lielbritānijā drīzumā stāsies spēkā regulējums, kas paredz, ka papildus juridiskām personām arī personālsabiedrība un fiziska persona varēs kļūt par PVN grupas dalībniekiem, ja grupā būs arī vismaz viena Lielbritānijā reģistrēta juridiska persona un šī fiziskā persona vai personālsabiedrība īstenos kontroli pār pārējiem dalībniekiem. Arī juridisko personu gadījumā vienai juridiskajai personai ir jāīsteno kontrole pār citām juridiskajām personām. Turklāt fiziskajai personai vai personālsabiedrībai ir jābūt reģistrētai vai tiesīgai reģistrēties PVN maksātāju reģistrā.
 
Igaunijas PVN likums paredz, ka PVN grupā var ietilpt jebkuras saimnieciski un organizatoriski saistītas Igaunijas PVN maksātāju reģistrā reģistrētas personas (arī fiziska persona un personālsabiedrība), ja vairāk nekā 50% akciju vai balsošanas tiesību pārējos grupas dalībniekos pieder vienai personai vai ja šīs personas ir saistītas uz franšīzes līguma pamata.
 
Jāpiebilst, ka uz franšīzes līguma pamata saistītas personas, lai gan vienai no tām nav nedz līdzdalības, nedz balsu vairākums otrā, uzskata par saistītām ar finanšu, saimnieciskajām un organizatoriskajām saitēm, proti, franšīzes devējam ir tieša ietekme uz franšīzes ņēmēja saimniecisko darbību.
 
Ieguvumi no dalības PVN grupā
 
Viens no dalības PVN grupā ieguvumiem ir naudas plūsmas uzlabošana, jo darījumiem starp dalībniekiem nepiemēro PVN. Samazinās arī administratīvais slogs, jo vairāku PVN deklarāciju vietā ir jāsagatavo tikai viena visai grupai.
 
Būsim pateicīgi, ja informēsiet mūs, ka Jums ir aktuāla PVN grupas režīma piemērošana, bet statuss neatbilst PVN likumā noteiktajam. Mūsu speciālisti labprāt sniegs Jums nepieciešamo atbalstu.
 
 
Kontaktinformācija
Ilze Rauza
Nodokļu nodaļas direktore
ilze.rauza@pwc.com
Matīss Auziņš
Nodokļu nodaļas konsultants
matiss.auzins@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020