Grozīs likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu”

 
03.09.2019
 
Šā gada 8. jūlijā Saeimas sēdē otrajā lasījumā tika izskatīts likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” grozījumu projekts. Šajā rakstā – par svarīgākajiem aspektiem.
 
Grozījumu mērķis
 
Grozījumu mērķis ir nostiprināt VID tiesības apstrādāt fizisko personu datus, veikt datu profilēšanu, pieprasīt, saņemt bez maksas informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm, veikt sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanu un uzraudzību, preču fizisko apskati, izņemt preču paraugus ekspertīzes veikšanai, izvirzīt prasību nodarbinātajiem par nevainojamu reputāciju, noteikt atbilstošu speciālo līdzekļu pielietošanu un deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtību.
 
Svarīgākie grozījumi
 
VID ir pievērsies sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par nodokļu maksāšanas svarīgumu un godīgu nodokļu saistību izpildi. Šīs aktivitātes sekmēšanai paredzēts precizēt likuma pantus, nosakot kā vienu no VID uzdevumiem izglītot sabiedrību par nodokļu maksāšanu, tostarp organizēt dažādus informatīvus pasākumus un rīkot izglītojošus konkursus, paredzot dažādas balvas. Šo grozījumu mērķauditorija galvenokārt ir jaunieši – skolēni un studenti.
 
Grozījumi piešķirs VID ierēdņiem tiesības veikt preču fizisko apskati ne tikai administratīvā procesa – nodokļu audita laikā, bet arī veicot citus nodokļu kontroles pasākumus (piemēram, tematiskās pārbaudes, apsekošanas, novērošanas). Tiks nodrošinātas arī tiesības nodokļu kontroles pasākumu laikā izņemt paraugus ekspertīzes veikšanai. Ja nodokļu maksātājs atteiksies uzrādīt preci apskatei, VID amatpersonas nodokļu maksātāju varēs saukt pie atbildības saskaņā ar Administratīvā pārkāpuma kodeksa 159.9 pantu par nesadarbošanos ar nodokļu administrācijas amatpersonām. Tāpat nodokļu maksātājam, atsakoties uzrādīt preci VID, var tikt atteiktas tiesības atskaitīt priekšnodokli.
 
Pašreiz minētā likuma 10. panta pirmajā daļā ir noteiktas ierēdņu tiesības nodokļu administrēšanā, taču nav noteiktas VID ierēdņu tiesības nodokļu administrēšanas vai kontroles pasākumu laikā fotografēt, izdarīt audioierakstus un videoierakstus. Tādējādi tiks noteikts, ka VID ierēdņiem bez datu subjekta piekrišanas būs tiesības veikt personas datu apstrādi fotografējot, ierakstot vai filmējot amata ietvaros veiktās darbības.
 
Tāpat grozījumi paredzēs VID ierēdņu tiesības pārliecināties par biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju veicamo uzdevumu atbilstību to statūtiem (piemēram, pieprasīt dokumentus, apmeklēt minētajām personām piederošās vai to lietošanā esošās teritorijas un telpas utt.), jo pašreizējā likuma redakcijā noteiktās ierēdņu tiesības vairāk attiecas uz saimnieciskās darbības konstatēšanu un pārbaudi.
 
Plānotajos grozījumos uzmanība tiks pievērsta arī VID ierēdņu nevainojamai reputācijai. Kaut gan prasība par nevainojamu reputāciju ir izvirzīta VID nodarbinātajiem, likumā tā nav nostiprināta. Kā vienu no nevainojamas reputācijas kritērijiem paredzēts vērtēt pretendenta lojalitāti pret Latvijas Republiku un Satversmi.
 
Pašreizējā likuma 16.1 panta trešās daļas redakcija nepieļauj VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņiem veikt konvojēšanu roku dzelžos, ja konvojējamā persona ir sieviete, kas rada iespējamu apdraudējumu amatpersonām. Attiecīgi paredzēts likumā iekļaut deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas un apsardzes kārtību VID, ar mērķi nodrošināt vienotu rīcības modeli visās tiesībaizsardzības iestādēs.
 
Neatbildēts paliek jautājums, cik lielā mērā paredzētie grozījumi atbilst “Konsultē vispirms!” principam, par kura ieviešanu 2017. gadā vienojās valsts iestādes, tostarp VID, apliecinot apņēmību mainīt pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Šķiet, VID tomēr nav absolūti gatavs kļūt par nodokļu maksātāju konsultantu un sadarbības partneri, tādējādi palīdzot veidot uz klientu orientētu valsts pārvaldi.
 
 
Kontaktinformācija
Ilze Palmbaha
Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vadītāja
ilze.palmbaha@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020