FM un VID jaunais viedoklis par saistītu personu aizdevuma darījumu summas aprēķināšanu pārskata gadā

 
10.12.2019
 

Esam rakstījuši1 par aktuālo jautājumu attiecībā uz saistīto personu aizdevuma vērtības aprēķināšanu pārskata gadā, kas ir būtisks, nosakot, vai nodokļu maksātājam rodas pienākums sagatavot un 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām iesniegt VID transfertcenu (TC) dokumentāciju. Tā kā saistīto personu darījumu dokumentācijas par 2018. pārskata gadu termiņš ir gandrīz klāt (2019. gada 31. decembris), PwC vērsās pie Finanšu ministrijas un VID ar lūgumu sniegt skaidrojumu par to. Šo institūciju vienotais viedoklis un PwC izpratne par skaidrojumu ir atspoguļota šajā rakstā.

 

Aizdevuma darījuma vērtības noteikšana
 
Citējot šo skaidrojumu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” (NN likuma) 15.2 panta piemērošanas vajadzībām kontrolētā (ilgtermiņa, īstermiņa, kredītlīnijas vai grupkonta) aizdevuma darījuma vērtība pārskata gadā ir saņemtā aizdevuma vērtība un atzītie procenti. Ja pārskata gadā nebūs saņemti aizdevumi, bet būs atzīti procenti par iepriekšējā periodā saņemtu aizdevumu, tad kontrolētā aizdevuma darījuma vērtība pārskata gadā būs tikai atzītie procentu maksājumi. Ir iespējama arī situācija, kurā kontrolētā aizdevuma darījuma vērtība būs tikai saņemtais aizdevums, jo procentu maksājumi pārskata gadā netiks atzīti.
 
Saskaņā ar sniegto viedokli tabulā atspoguļota PwC izpratne par kontrolēto aizdevuma darījumu summas aprēķināšanu pārskata gadā:
 
 

Iepriekšējā gadā saņemts aizdevums

Pārskata gadā saņemts aizdevums

Pārskata gadā maksājamā aprēķināto procentu summa 

Aizdevuma darījuma vērtība pārskata gadā

Aizdevuma darījums Nr. 1

10 000 000

-

500 000

500 000

Aizdevuma darījums Nr. 2

-

5 000 000

-

5 000 000

Aizdevuma darījums Nr. 3

-

4 000 000

100 000

4 100 000

                              Kontrolētā darījuma summa pārskata gadā:

9 600 000

 
Šajā piemērā atbilstoši NN likumam2 ar kontrolētā aizdevuma darījuma summu (vai kopvērtību) pārskata gadā jāsaprot aizdotās naudas – galvenā parāda – un maksājamā aprēķināto procentu kopsumma 9 600 000 eiro apmērā.
 
Kredītlīnijas un grupkonta (cash pool) darījumu vērtības noteikšanas īpatnības
 
Apzinoties kredītlīnijas un grupkonta darījumu īpatnības, institūcijas uzskata, ka, vērtējot katra atsevišķa līguma faktus un apstākļus gadījumos, kad šī interpretācija nesniedz objektīvu priekštatu par aizdoto līdzekļu vērtību (arī TC risku) pārskata gadā sakarā ar lielo darījumu skaitu (gan saņemot, gan atdodot aizdevumu), nodokļu maksātājs var tulkot NN likuma 15.2 pantā ietvertos vārdus “darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā” šādi:
 
Darījumu summa pārskata gadā = Saistības perioda sākumā (piemēram, izmantotā kredītlimita summa) + Saņemtā aizdevuma summa pārskata gadā – Atdotā aizdevuma summa pārskata gadā + Atzītie procenti pārskata gadā
 
Saskaņā ar sniegto viedokli tabulā attēlota PwC izpratne par kontrolēto kredītlīnijas un grupkonta aizdevuma darījumu summas aprēķināšanu pārskata gadā:
 
 

Saistības pārskata gada sākumā

Pārskata gadā saņemtais aizdevums

Pārskata gadā atdotais aizdevums

Pārskata gadā maksājamā aprēķināto procentu summa

Darījuma vērtība pārskata gadā

Kredītlīnijas darījums

Nr. 1

10 000 000

-

3 000 000

350 000

7 350 000

Grupkonta darījums

Nr. 2

10 000 000

5 000 000

15 000 000

200 000

200 000

Kredītlīnijas darījums

Nr. 3

-

5 000 000

1 000 000

150 000

4 150 000

                            Kontrolētā darījuma summa pārskata gadā

11 700 000

 
Šajā piemērā atbilstoši NN likumam kontrolētā darījuma summa pārskata gadā ir 11 700 000 eiro.
 
Skaidrojuma piemērošana praksē
 
Vērtējot institūciju sniegto viedokli par katra veida aizdevuma darījuma summas vai kopvērtības noteikšanu, secināms, ka joprojām ir pretruna par atjaunojama aizdevuma (kredītlīnijas un grupkonta) darījumu vērtēšanu. Pretruna rodas, jo nav skaidrs, ko VID uzskatīs par objektīva priekštata sniegšanu par aizdoto līdzekļu vērtību (arī TC risku). Vai tas ir darījumu skaits gadā? Vai tomēr katra atsevišķa aizdevuma līguma fakti un apstākļi, uz kuru pamata darījuma vērtības noteikšanā var izmantot šī raksta otrajā daļā sniegto formulu, nevis darījuma vērtības principu, kas noteikts terminētajiem aizdevumiem raksta pirmajā daļā?
 
Ņemot vērā šo pretrunu, visticamāk pie šī jautājuma gan atbildīgās institūcijas, gan nodokļu maksātāji un nodokļu konsultanti atkal atgriezīsies.
 
Taču strauji tuvojas gada beigas, kas daudziem nodokļu maksātājiem ir arī TC dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas termiņš, tādēļ kontrolēto aizdevuma darījumu summas noteikšanā šobrīd iesakām ievērot institūciju sniegto viedokli.
________________________________
1 https://mindlink.lv/lv/aktuali/VID_skaidrojums_sagriez_visu_par_180/ 
2 NN likuma 15.2 panta trešā, ceturtā, septītā, vienpadsmitā daļa

 

 

 
Kontaktinformācija
Zane Smutova
PwC Transfertcenu projektu vadītāja
zane.smutova@pwc.com
Tel: 67094400
Līga Dobre-Jakubone
PwC Transfertcenu vecākā konsultante
liga.dobre-jakubone@pwc.com
Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020