Citas iespējas
Lejupielādēt Drukāt

Uzņēmumu ilgtspējas pārskatu direktīvas projekts un Eiropas ilgtspējas standarti 1/40/22

Maija Orbidāne
PwC ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

Šajā vasarā Eiropas Padome un Eiropas Parlaments panāca provizorisku politisko vienošanos par Uzņēmumu ilgtspējas pārskatu direktīvas projektu. Direktīvas mērķis ir pilnveidot regulējumu ilgtspējas pārskatu jomā, lai veicinātu pieejamās nefinanšu informācijas kvalitāti, nodrošinot uzņēmumu dažādo ietekmes pušu vajadzības, it īpaši investoru vajadzību pēc kvalitatīvas nefinanšu informācijas, kas savukārt veicinās Eiropas kopējo pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku.

Uzņēmumu ilgtspējas pārskatu direktīva paplašinās to uzņēmumu loku, kuriem būs obligāti jāgatavo un jāpublicē ilgtspējas jeb nefinanšu pārskati kopā ar saviem gada pārskatiem, iekļaujot noteiktu informācijas apjomu vadības ziņojumā. Ilgtspējas pārskati būs jāsagatavo atbilstoši ES jaunajiem ilgtspējas pārskatu standartiem, kas iekļaus vides, sociālās atbildības, cilvēktiesību un dažādus pārvaldības aspektus. Jaunos standartus šobrīd izstrādā Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupa (EFRAG).

Saskaņā ar direktīvu ilgtspējas (nefinanšu) pārskati būs jāpārbauda un jāapstiprina revidentam. Prasība pēc obligāta revidenta atzinuma tiek ieviesta, lai uzņēmumi ievērotu Eiropas jaunos ilgtspējas standartus. Saskaņā ar direktīvu ilgtspējas pārskati būs jāgatavo visiem lielajiem uzņēmumiem (ar atbilstību diviem no šādiem trim kritērijiem – 250 darbinieki, 20 miljonu eiro aktīvi, 40 miljonu eiro apgrozījums) un visiem biržu regulētajos tirgos kotētajiem uzņēmumiem. Koncernu mātes sabiedrības būs atbildīgas par šīs informācijas izvērtēšanu arī attiecībā uz savām meitas sabiedrībām.

Jaunā regulējuma piemērošana ir paredzēta vairākos posmos:

  • Ar 2024. gada 1. janvāri jaunais regulējums attieksies uz uzņēmumiem, uz kuriem jau šobrīd attiecas prasības par nefinanšu pārskatu sagatavošanu, – pirmie pārskati jāpublicē 2025. gadā.
  • Ar 2025. gada 1. janvāri jaunais regulējums attieksies uz visiem lielajiem uzņēmumiem, uz kuriem šobrīd vēl neattiecas prasības par nefinanšu pārskatu sniegšanu, – pirmie pārskati jāpublicē 2026. gadā.
  • Ar 2026. gada 1. janvāri jaunais regulējums attieksies uz biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, – pirmie pārskati jāpublicē 2027. gadā.

Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupa jau ir publicējusi Eiropas ilgtspējas standartu prototipu darba dokumentus. Tos publicējot, Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupa ievēro savu tradīciju sniegt informāciju par sava darba gaitu, vienlaikus uzsverot, ka publicētie darba dokumenti tiks pakļauti plašam pārskatīšanas procesam, tādēļ var tikt veiktas izmaiņas to struktūrā un saturā.

Šobrīd ir publicēti un pieejami šādi dokumenti.

Šķērsgriezuma standarti attiecas uz informācijas sniegšanu par uzņēmuma stratēģijas, uzņēmējdarbības modeļa mijiedarbību ar ilgtspējas jautājumiem, tā pārvaldību un organizāciju, kā arī būtiskuma novērtējumu:

Darbības jomas standarti

Vides standarti būs saistoši neatkarīgi no uzņēmuma nozares. Tie paredz noteiktas un konkrētas informācijas sniegšanu par piesārņojuma, ūdens un jūras resursu, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas un aprites ekonomikas jomām. Tie arī iekļauj ES Taksonomijas prasības, tostarp attiecībā uz finansiālo pakļautību fiziskajiem un pārejas riskiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām:

Pārvaldība

Sociālie

Lai laikus sagatavotos jaunajām prasībām un nefinanšu pārskatu sniegšanai, aicinām sazināties ar mums.

Dalīties ar rakstu

Ja Jums ir kāds komentārs par šo rakstu, lūdzu, iesūtiet to šeit lv_mindlink@pwc.com

Uzdot jautājumu